Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO)

El Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució acadèmica dedicada a l’estudi i la recerca dels països que conformen la regió de l’Àsia Oriental. 

L’objectiu principal del Centre és el desenvolupament d’estudis i recerques que aprofundeixin en el coneixement interdisciplinari de les realitats socials, culturals, polítiques i econòmiques de l’Àsia Oriental, tot examinant-ne els factors que hi intervenen, els reptes que enfronten i les seves implicacions a escala planetària. 

Així mateix, el CERAO també té com a objectiu erigir-se com a think tank per a la realització de projectes que reverteixin en la comprensió del rol que adquireix l’Àsia Oriental en l’entorn global contemporani, oferint suport pel desenvolupament d’activitats i projectes investigadors que contribueixin a assessorar als diferents actors socials i polítics interessats en el dinamisme d’aquesta regió al segle XXI. 

Entre les tasques que porta a terme el CERAO destaquen el desenvolupament de projectes de recerca, l’organització d’activitats científiques i la realització de publicacions sobre Àsia Oriental, de manera única o conjuntament amb d’altres entitats nacionals i internacionals, dins i fora del campus de la UAB.  

Poden sol·licitar l’adscripció al CERAO els investigadors i les investigadores especialistes en l’Àsia Oriental que portin a terme la tasca científica i acadèmica a la UAB, com a personal docent i investigador d’aquesta universitat. 

Direcció del CERAO, 2023

Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO)  

El Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es una institución académica dedicada al estudio y investigación de los países que conforman la región de Asia Oriental.  

El objetivo principal del Centro es el desarrollo de estudios e investigaciones que profundicen en el conocimiento interdisciplinario de las realidades sociales, culturales, políticas y económicas de Asia Oriental, examinando los factores que intervienen, los retos que enfrentan y sus implicaciones a escala planetaria. 

Asimismo, el CERAO también tiene como objetivo erigirse como think tank para la realización de proyectos que reviertan en la comprensión del rol que adquiere Asia Oriental en el entorno global contemporáneo, ofreciendo apoyo especializado para el desarrollo de actividades y proyectos investigadores que contribuyan a asesorar a los distintos actores sociales y políticos interesados en el dinamismo de esta región en el siglo XXI. 

Entre las tareas que lleva a cabo el CERAO destacan el desarrollo de proyectos de investigación, la organización de actividades científicas y la realización de publicaciones sobre Asia Oriental, de forma única o conjuntamente con otras entidades nacionales e internacionales, dentro y fuera del campus de la UAB. 

Pueden solicitar la adscripción al CERAO los investigadores e investigadoras especialistas en Asia Oriental que realicen su labor científica y académica en la UAB como personal docente e investigador de esta universidad.

 Dirección del CERAO, 2023

East Asian Studies & Research Centre (CERAO) 

The East Asian Studies & Research Centre (CERAO) of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) is an academic institution dedicated to the study and research of the countries that form the East Asian region. 

The main objective of the Centre is to develop studies and research that deepen interdisciplinary knowledge of social, cultural, political and economic realities of East Asia, examining the factors involved, the challenges the region faces and its implications on a worldwide scale. 

Likewise, CERAO also aims to establish itself as a think tank for the realization of projects that revert to the understanding of the role that East Asia acquires in the contemporary global environment, offering support for the development of research activities and projects that contribute to guide different social and political actors interested in the dynamism of this region in the twenty-first century. 

Among the tasks carried out by CERAO, there are the development of research projects, the organization of scientific activities and the realization of publications on East Asia, solely or jointly with other national and international entities, inside and outside the UAB campus. 

Researchers specialized in East Asia who carry out scientific and academic work at the UAB as teaching and research staff may apply to CERAO.

                                                                                                                                             Directorate of CERAO, 2023